foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

  1. Na terenie gminy Błażowa trwa nadal realizacja projektu pn. „Odnawialne źródła energii w mieście Przeworsku i gminie Błażowa”. Gmina Błażowa podpisała umowę z wykonawcą na montaż: instalacji kolektorów słonecznych 210 szt., instalacji paneli fotowoltaicznych 249 szt., instalacji kotłów na biomasę 84 szt. Obecnie jest jeszcze kilka wolnych kotłów, na które mieszkańcy mogą składać wnioski. Wykonawcą zadania jest Eco -Team Sp. z o.o z Częstochowy oraz „SEMPER POWER Sp. z o.o” z siedzibą Krupski Młyn.
  2. W Szkole Podstawowej w Nowym Borku zostały zrealizowane dwa zadania pn.:„Remont ścian piwnicznych i przyziemienia oraz odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Borku” oraz „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Borku”. Inwestycja polegała na dociepleniu i odwodnieniu fundamentów, ułożeniu opaski odbojowej oraz dociepleniu ścian i stropu. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ALEX” Leopold Ungeheuer z Rzeszowa. Łączny koszt realizacji to 416 685,54 zł. Gmina pozyskała na ten cel dofinasowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 90 000 zł.
  3. Dobiegła końca termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Błażowej. Zadanie realizowane pn.:„Termomodernizacja oraz przebudowa wewnętrznej instalacji grzewczej z  węglowej na gazową w budynku Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Błażowej”. Prace przy tej inwestycji polegały na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku, wymianie sieci c.o. oraz zamontowany został kocioł gazowy. Wykonawcą była firma Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel z miejscowości Roźwienica.Łączny koszt inwestycji to 216 924,46 zł. Zadanie było współfinasowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Rzeszowie w kwocie 90 000,00 zł.
  4. Zakończył się pierwszy etap prac w Domu Ludowym w Piątkowej realizowany z zadania pn.:„Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Piątkowej – przebudowa dachu”. Inwestycja ta polegała na przebudowie dachu z istniejącego stropodachu na dach dwuspadowy. Wykonawcą była Firma Usługowa Tomasz Warzecha z siedzibą Zagumnie. Łączny koszt 237 988,94 zł.
  5. W szkołach podstawowych na terenie gminy Błażowa trwa realizacja projektu pn.: „Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego”. Projekt ten zakłada m.in. doposażenie pracowni chemicznych, przyrodniczych i informatycznych. Kwota, na jaką zostanie zakupiony sprzęt to około 1 mln zł, która w całości jest dofinasowana zEuropejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie wykonuje firma CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka z Radomia oraz firma Elmar Anna Karnas z Błażowej.
  6. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zostały przebudowane dwie drogi: Droga gminna nr 7 obręb ewid. Piątkowa w km 0+000 do 0+850 w miejscowości Piątkowa. Wykonawca zadania firma STRABAG Sp. z o.o.z Koszt przebudowy to 573 933,17 zł. Gmina Błażowa pozyskała na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 440 000 zł. Druga przebudowa to droga gminna koło Bazana dz. ewid. 1028 w km 0+300-1+300 w miejscowości Błażowa Dolna, gdzie również  położona została nowa nawierzchnia asfaltowa. Wykonawca inwestycji JAR Zakład Produkcyjno – Handlowo Usługowy z Kielnarowej. Łączny koszt to 468 113,89 zł. Inwestycja została dofinansowana z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 369 940,00 zł.
  7. Drogi gminne:

- Błażowa Dolna – Ćwierci – nawierzchnia asfaltowa, odcinek 240 m.b., wykonawca robót Usługi Transportowe Piotr Jedynak z Wierzbna, koszt 61 102,86 zł;

- dokończenie drogi przy ul. Jagiellońskiej w Błażowej - nawierzchnia asfaltowa, odcinek 270 m.b. Wykonawca robót STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa, koszt, 103 665,32 zł

- przebudowa drogi „Dział” w Nowym Borku – nawierzchnia asfaltowa, odcinek 400 m.b. Wykonawca firma JAR Zakład Produkcyjno – Handlowo Usługowy z Kielnarowej, koszt 143 467,00 zł.

Katarzyna Gerula