foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

1. Inwestowanie w odnawialne źródła energii oraz korzystanie z wyprodukowanej w ten sposób energii niesie ze sobą wiele korzyści związanych z ochroną i poprawą stanu środowiska naturalnego. W gminie Błażowa kończy się realizacja projektu pn. „Odnawialne źródła energii w mieście Przeworsku i gminie Błażowa”. Wykonawcą zadania jest Eco-Team Sp. z o.o Sp. k. z Częstochowy oraz SEMPER POWER Sp. z o.o z siedzibą Krupski Młyn.Wykonawcy podpisali umowę na realizację następujących instalacji: kolektorów słonecznych 210 sztuk, paneli fotowoltaicznych 249 sztuk oraz kotłów na pellet 84 sztuki. Wartość wykonanych instalacji łącznie wynosi 8 597 662,52 zł brutto. Dofinasowanie stanowi 85% kosztów kwalifikowanych.

2. Wykonano zadanie pn. „Budowa garażu OSP Futoma”, którego wykonawcą był Zakład Usługowy ROMIX Roman Łach z siedzibą w Futomie. Zakres prac zamówienia obejmował przebudowę kanalizacji deszczowej oraz budowę garażu do stanu surowego zamkniętego. Koszt inwestycji to 85 000 zł brutto.

3. Opublikowana została wstępna lista rankingowa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, w której gmina Błażowa zakwalifikowała się na 14 pozycji – wnioskowana kwota dofinansowania to 300 tys. zł  na przebudowę drogi w Piątkowej -Wygon numer 108067R w km 1+000 do 1+900. Szacowany koszt wykonania robót budowlanych wynosi 600 tys. zł

4. Zostały ogłoszone przetargi na wykonanie następujących robót budowlanych:

- budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Borku – Przylasek;

- przebudowa drogi gminnej Piątkowa– Wygon numer 108067R w km 1+000 do 1+900;

- przebudowa drogi gminnej Futoma – Przecinek numer 108098R w km od 0+372 do 0+642;

- przebudowa drogi gminnej Błażowa Górna – Wilczak numer 108068R w km 0+430 do 0+880.

5.Trwają prace projektowe przy drogach gminnych:

- Białka cmentarz – Wilczak

- Błażowa – Błażowa Dolna -Wola.

6. Dobiegają końca prace projektowe dla budowy kanalizacji sanitarnej w Błażowej przy ulicach Zielona, 3 Maja, Młynarska oraz Parkowa.

7.Realizowane jest zadanie pn.: ,,Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Błażowej: ul. Partyzantów, ul. Szopena, ul. Rolnicza, ul. Jagiellońska, ul. Działowa oraz opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu ul. Jagiellońska i ul. Działowa”.

7. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji na termomodernizację, modernizację instalacji c.o. oraz wymianę kotła c.o. na gazowy wbudynku MGOPS w Błażowej.

8.Gmina Błażowa przygotowuje wniosek aplikacyjny do RPO Województwa Podkarpackiego o dotację na zakup samochodu strażackiego dla OSP Błażowa.

9. W Szkołach Podstawowych na terenie gminy Błażowa w ramach projektu „Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego”realizowane jest zadanie pn.: ,,Podnoszenie kompetencji nauczycieli przyrodnicze typ 2” oraz ,,Podnoszenie kompetencji nauczycieli TIK typ 3. Wykonawcą zadania jest EDU-IT Augustyn, Niedbała, Pieprzycki Sp. j. z siedzibą w Rzeszowie. Wykonawca prowadzi szkolenia doskonalące umiejętności i kompetencje nauczycieli w ośmiu Szkołach Podstawowych z terenu gminy Błażowa. Koszt przeprowadzenia szkoleń wynosi 201 651,00 zł brutto, która w całości jest dofinasowana z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Katarzyna Gerula