foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

 1. W dniu 14-08-2020 roku podpisano umowę z firmą Remontowo – Budowlaną „RAGAR” Radosław Rokosz z siedzibą w Krakowie na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Błażowa”. Termin realizacji zadania do 07-10-2020 roku.
 2. W dniu 14.08.2020 roku podpisano umowę z firmą PRO-FIX Wacław Pięta z siedzibą
  w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielonej, 3 Maja, Parkowej w Błażowej. Termin realizacji zadania13-10-2020 roku.
 3. W dniu 31-08-2020 roku rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Błażowej – Zadanie 1 – Termomodernizacja budynku”. Planowany termin zakończenia realizacji zadania do 10-11-2020 roku.
 4. Końcem lipca 2020 roku Firma Handlowo Usługowa DREW – BIS zrealizowała zadanie pn. „Zadaszenie tarasu na budynku świetlicy Błażowa Górna”.
 5. 07.2020 roku złożono wniosek do starosty rzeszowskiego o pozwolenie na rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej w Futomie wraz z wewnętrznymi instalacjami.
 6. W ramach rozbudowy oświetlenia ulicznego w gminie Błażowa, Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST z siedzibą w Tyczynie wykonała rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Błażowa Dolna i Lecka.
 7. Podpisano umowę z firmą MATBUT z siedzibą w Boguchwale na realizację zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108094R Białka – Wilczak w km 0+000 do 2+220 na działkach o nr ewid. 30,80, 89, 380 w miejscowości Białka i działce nr ewid. 543/2 w miejscowości Błażowa Górna”.
 8. W miejscowości Lecka zakończono prace remontowe przy parkingi obok budynku OSP.
 9. W ramach projektu „Zdalna Szkoła +”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakupiono 93 laptopy do szkół podstawowych.
 10. Do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego złożono dwa wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 108060R Błażowa Dolna – Wola Błażowa w km od 2+220 do 3+210
  w miejscowości Błażowa Dolna” oraz „Przebudowa odcinków dróg gminnych: Nr 108068R Błażowa – Wilczak – Nowy Borek w km od 0+880 do 1+860, droga gminna na działce nr ewid. 450 w km od 0+000 do 0+990, droga gminna na działce o nr ewid. 290 w km od 0+000 do 0+700 w miejscowości Błażowa Górna”.
 11. 08.2020 roku podpisano umowę ze starostą rzeszowskim na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (mikrobus) przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.
 12. Zakład Usług Budowlano – Transportowych Mazur Roman z siedzibą w Futomie zakończył prace przy przebudowie drogi i przepustu w miejscowości Kąkolówka na działkach o nr ewid. 2485, 2468.
 13. W miejscowości Kąkolówka rozpoczęto prace przy budowie punktu widokowego. Zagospodarowany teren mający charakter rekreacyjno – sportowy wyposażony zostanie
  w siłownię plenerową, platformę widokową z lunetą obserwacyjną, wiatę piknikową oraz
  w wydzielone miejsce ogniskowe.
 14. Przy wsparciu finansowym z rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” zrealizowano zadanie pn. „Dostawa i montaż wyposażenia kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej w Futomie”.
 15. W Szkole Podstawowej w Białce zostały wymienione podłogi w salach lekcyjnych nr 5 i 6 oraz w pokoju nauczycielskim.

Jadwiga Odój