foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Praca w samorządzie to przede wszystkim praca zespołowa. Podstawową sprawą jest dobra współpraca burmistrza, radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu. Jeżeli będzie maksymalne zaangażowanie wszystkich stron i zgoda co do słuszności celów, to przyniesie to wymierne korzyści mieszkańcom gminy. Musi to być praca, gdzie dobro mieszkańców jest najważniejsze.

18 marca 2021 roku złożono wniosek do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sporu o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu SPOROWA POLSKA pn. „Budowa budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego przy stadionie sportowym w Błażowej”. Obecnie trwa weryfikacja wniosku.

5 maja 2021 roku decyzją Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, gmina Błażowa otrzymała 396.994,00 zł dofinansowania na zrealizowanie zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Futomie”.

 30 kwietnia 2021 roku złożono łącznie 11 wniosków o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania inwestycyjne z zakresu poprawy jakości powietrza dla następujących budynków: Szkoła Podstawowa w Piątkowej, Szkoła Podstawowa w Nowym Borku, Szkoła Podstawowa w Lecce, Szkoła Podstawowa w Kąkolówce, Szkoła Podstawowa w Futomie, Szkoła Podstawowa w Błażowej Dolnej, Szkoła Podstawowa
w Białce, Szkoła Podstawowa w Błażowej, Liceum Ogólnokształcące w Błażowej, Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej, Przedszkole Publiczne w Błażowej. Celem złożonych wniosków jest montaż instalacji fotowoltaicznych na w/w budynkach.

Gmina Błażowa otrzymała  40.000,00 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i  Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach złożonych wniosków pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej” oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Błażowej”.

 7 maja 2021 roku rozstrzygnięto postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wodociągową oraz instalacją elektryczną zasilającą podlicznikową w miejscowości Nowy Borek”. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez wykonawcę: PRO-FIX Wacław Pięta z siedzibą w Rzeszowie za cenę 312.012,73 zł.

Trwają prace projektowe budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej, ul. Spółdzielczej, ul. Ogrodowej i ul. Pilipca oraz opracowywany jest projekt budowy sieci wodociągowej przy ul. Spółdzielczej w Błażowej. Zaplanowany termin zakończenia prac projektowych – 30.06.2021 rok.

Trwają prace projektowe pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Błażowa Dolna i Błażowa”. Zaplanowany termin zakończenia prac projektowych – 30.06.2021 rok.

W dniu 14 kwietnia 2021 roku podpisano umowę z firmą EKO – PROJEKT z siedzibą w Przeworsku na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo- – kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Błażowej Górnej”.

15 kwietnia 2021 roku  podpisano umowę z firmą REIN A. Cebulak, J. Cebulak Sp. J. z siedzibą w Rzeszowie na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa sieci wodociągowej z pompownią wodociągową przy ul. Pułaskiego w Błażowej w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

26 stycznia 2021 roku podpisano umowę na „Rozbudowę stacji uzdatniania wody w Błażowej” realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej IV – Ochrona środowiska naturalnego. Ogólna wartość projektu wynosi 3 152 241,47 zł.

Z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej gmina Błażowa pozyskała 267 tys. zł na remont kilometrowego odcinka drogi gminnej nr 572 Błażowa Dolna Wola, zniszczonej podczas zeszłorocznych intensywnych opadów deszczu.

Gmina Błażowa znalazła się na liście rezerwowej Rządowego Funduszu Rozwoju  Dróg z blisko 1,5 mln zł dofinansowania do 4 dróg gminnych. Realizacja tych inwestycji będzie możliwa po uzyskanych oszczędnościach po przetargowych z listy podstawowej.

Początkiem 2021 roku rozpoczęły się prace projektowe „Budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Borek gmina Błażowa” i „ Budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Błażowa Dolna i Nowy Borek gmina Błażowa”. Obecnie oba zadania są na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Rozpoczęły się prace projektowe pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do projektowanego osiedla w Błażowej”. Zakres opracowania obejmuje projekt kanalizacji sanitarnej od osiedla Futoma Dalnica do ul. Młynarskiej w Błażowej oraz projekt sieci wodociągowej na dz. nr ew. 1222, 1234/1 w Błażowej.

Zakład Usług Budowlano- Transportowych Roman Mazur Futoma 200, 36-030 Błażowa zrealizował budowę kolektora i przebudowę drogi przy ul. Polnej w Błażowej.

Została opracowana dokumentacja modernizacji systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Błażowa. Przedmiotowe opracowanie w przyszłości zostanie wykorzystane przy modernizacji opraw świetlnych i systemów zasilających oświetlenia ulicznego.

W ramach współpracy firmy Śnieżka z gminą Błażowa pod hasłem „Śnieżka Satynowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” w szkołach podstawowych zostały odświeżone i odmalowane sale lekcyjne i korytarze.

Zakończyły się prace remontowe wewnątrz budynku Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej.

Zakończyła się również termomodernizacja budynku Miejskiego – Ośrodka Pomocy Społecznej. Inwestycja obejmowała wymianę źródła ciepła na gazowe, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz docieplenie ścian budynku wraz z nową elewacją. Całkowity koszt inwestycji to 194 tys. zł,  z czego gmina Błażowa pozyskała 78 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Jadwiga Odój