KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD
Regulamin konkursu „Najpiękniejszy ogród w Gminie Błażowa 2018”
I. Organizatorzy: Burmistrz Błażowej, Agrocentrum Błażowa
II. Cele Konkursu:
1. podniesienie walorów estetycznych Gminy Błażowa oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie jej wizerunku;
2. kształtowanie podstawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek własnej posesji, miejscowości;
3. propagowanie działań proekologicznych;
4. promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych ogrodów.
III. Zasady konkursu:
1. Kategoria konkursu: najpiękniejszy ogród
2. Czas trwania konkursu: 01.06.2018 r. do 31.07.2018 r.
3. Zasady uczestnictwa w konkursie:
a) uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne;
b) termin zgłaszania uczestników konkursu: do 30 czerwca 2018 r. u sołtysów poszczególnych miejscowości oraz w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Błażowej, tel. 17 2297 119;
c) prawo zgłaszania ogrodów mają: dorośli mieszkańcy gminy Błażowa po uprzednim wyrażeniu zgody przez właściciela ogrodu oraz właściciel ogrodu.
4. Ocena: oceniane będą walory estetyczne i wizualne obejścia ogrodu.
IV. Ogłoszenie wyników:
a) Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Gminnych w dniu 2 września 2018 r.;
b) Zdjęcia najładniejszych ogrodów zostaną opublikowane w „Kurierze Błażowskim” oraz na stronie internetowej www.blazowa.com.pl
V. Komisja:
Ocenę ogrodów przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora konkursu.
Komisja oceni zgłoszone ogrody podczas wizyty u właścicieli ogrodów w dogodnym terminie, po uprzednim kontakcie telefonicznym z biorącymi udział w konkursie osobami.
Komisja sporządza protokół, w którym podsumuje liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych uczestników.
VI. Postanowienia końcowe.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie oraz do sfotografowania zgłoszonych ogrodów.
Wszelkie sprawy nieokreślone niniejszym regulaminem rozstrzyga powołana Komisja.
Regulamin znajduje się u przewodniczącej komisji konkursowej. Ogłoszenie o konkursie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Błażowej, na stronie internetowej gminy Błażowa oraz na portalach społecznościowych i tablicach ogłoszeń w każdym sołectwie.
Burmistrz Błażowej
Jerzy Kocój